ZARZĄD  BIURO  STATUT  CZŁONKOWIE  INFORMACJE  


Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

40-950 Katowice
Pl. Grunwaldzki 8-10

tel: +48 32 745 04 50
email: biuro@zpph.pl

NIP: 954-10-25-602
REGON: 272298738

ING Bank Śląski
19 1050 1214 1000
0007 0030 5816Szanowni Państwo

Chcąc zapoznać się z broszurą wydaną na okoliczność 10-lecia Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego prosimy kliknąć tutaj, natomiast z opracowaniem p.t. "Dialog społeczny w okresie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali w latach 1998-2006 oraz perspektywy dialogu wynikające z procesów globalizacji hutnitwa" prosimy kliknąć tutaj.

---------------------------------------------------------------


Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego został zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Katowicach 24.08.1994 r.

Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej.

Do istotnych zadań Związku należy prowadzenie rokowań i zawieranie układów zbiorowych pracy, a także możliwość udziału w rozwiązywaniu sporów zbiorowych w zakładach.

Związek występować może w imieniu pracodawcy do agend rządowych, administracji terenowej i władz sądowych w sprawach związanych z działalnością pracodawcy.

Będąc członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich Związek w zakresie stosunku pracy i polityki gospodarczej ma prawo do:
  • opiniowania założeń i projektów ustaw,
  • opiniowania aktów wykonawczych tych ustaw,
  • delegowania przedstawicieli do organów doradczych, władz i agend rządowych oraz samorządowych,
  • oddziaływania na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwo dotyczące interesów pracodawcy,
  • delegowania swoich przedstawicieli do Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa,
  • przedstawiania kandydatów do władz FPP, zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Założenie Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego miało na celu utworzenie łączącej interesy hutnictwa instytucji, która w oparciu o uprawnienia wynikające z odpowiednich ustaw będzie wspomagać zrzeszonych pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz wpływać na układy zbiorowe, tworzone prawo i oddziaływać na kształtowanie polityki społecznej.

Statut Związku przewiduje 3 formy członkostwa tzw. członkostwo zwyczajne - dla przedsiębiorstw hutniczych, członkostwo nadzwyczajne - dla przedsiębiorstw działających na potrzeby branży hutniczej lub współpracującej z hutnictwem i honorowe nadawane osobom fizycznym, które przyczyniły się do rozwoju ruchu pracodawców i znacząco działały na rzecz Związku.

Członków zwyczajnych obowiązuje stosowanie zawieranych przez Związek układów zbiorowych pracy, natomiast członków nadzwyczajnych Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Hutniczego nie obowiązuje.

Przystąpienie do Związku następuje poprzez wypełnienie deklaracji wraz z informacją o firmie, na podstawie której, Zarząd Związku decyduje o przyjęciu w poczet członków. Decyzję o przystąpieniu do organizacji pracodawców, zgodnie z art. 7 pkt. 2 Ustawy o organizacjach pracodawców, podejmuje organ upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki organizacyjnej tzn. Zarząd Związku.
Składka płatna jest miesięcznie na podstawie noty wystawianej Członkom Związku przez biuro Związku Pracodawców.
Wpisowe do Związku w postaci jednorazowej opłaty wynosi 500,- zł, natomiast składka miesięczna ustalona przez Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego odbyte dnia 19.06.2012 r. składa się z :
  • opłaty stałej w wysokości: 165,- zł dla przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 100 pracowników, 330,- zł dla przedsiębiorstw zatrudniających od 100 do 1000 pracowników oraz dla przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 1000 pracowników + 220,- zł /m-c za każdy kolejny rozpoczynający się 1000 zatrudnionych.
  • opłaty uzupełniającej w wysokości: 45 groszy od jednego zatrudnianego pracownika.

Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego uchwałą nr 2/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. wprowadziło od 1lipca 2014 roku zasadę podwyższania składki członkowskiej o roczny wskaźnik inflacji ogłaszany oficjalnie przez GUS za rok poprzedni po każdym rocznym okresie sprawozdawczym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 34, poz.310) składka może być zaliczona w koszty uzyskania przychodu do wysokości 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
wykonanie Łukasz Wieczorek
wieczorek[at]ex-jugo.com
(c) ZPPH