ZARZĄD  BIURO  STATUT  CZŁONKOWIE  INFORMACJE  


Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

40-950 Katowice
Pl. Grunwaldzki 8-10

tel/fax: +48 32 7869619
email: biuro@zpph.pl

NIP: 954-10-25-602
REGON: 272298738

ING Bank Śląski
19 1050 1214 1000
0007 0030 5816


STATUT
ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO

(pobierz w wersji Word)

Rozdział 1
Przepisy Ogólne

§ 1

1. Organizacja nosi nazwę "Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego" i zwana jest w dalszej części statutu "Związkiem".

2. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. nr 55 poz.235 ) i posiada osobowość prawną.


§ 2

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Związku jest miasto Katowice.

§ 3

Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

§ 4

Związek może przystępować do federacji i konfederacji związków pracodawców.


Rozdział 2
Cele i zadania Związku oraz sposoby i formy ich realizacji.

§5
1. Związek ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków a w szczególności:
 1. reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników , organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego,
 2. ułatwienie wymiany doświadczeń i informacji między swoimi członkami n.t. polityki społeczno - gospodarczej,
 3. zapewnienie jednolitego postępowania we wszystkich sprawach stanowiących wspólny interes członków oraz koordynowanie poczynań w tym zakresie.
2. Zadania te Związek realizuje poprzez:
 1. prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień oraz współdziałanie w utrzymaniu spokoju społecznego,
 2. prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego na rzecz członków,
 3. reprezentowanie członków przed organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
 4. prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków związku,
 5. prowadzenie studiów, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii, organizacji itp.
 6. prowadzenie działalności wydawniczej,
 7. prowadzenie badań rynku i wykonywanie ekspertyz,
 8. prowadzenie działalności gospodarczej.


Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 6

1. Członkostwo w Związku dzieli się na:
 • zwyczajne
 • nadzwyczajne
 • honorowe.
1.1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą w branży hutniczej lub z nią związani.
1.2. Członkami nadzwyczajnymi mogą być pracodawcy działający na potrzeby branży hutniczej , którzy identyfikują się z celami statutowymi Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego i zamierzają wspierać ich realizację.
1.3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które przyczyniły się do rozwoju ruchu pracodawców lub znacząco działały na rzecz Związku.

2. Pracodawcą jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, zatrudniająca pracowników stale lub okresowo, której przedmiotem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Członkowie wykonują swe prawa i obowiązki w Związku osobiście lub przez pełnomocników.

4. Członkowie będący osobami prawnymi działają poprzez organy upoważnione do składania oświadczeń woli w ich imieniu lub przez pełnomocników.


§ 7

1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i nadzwyczajnych decyduje Zarząd Związku na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy.

2. Od odmownej decyzji Zarządu przysługuje pracodawcy odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego. Termin do wniesienia odwołania liczy się od dnia doręczenia decyzji odmownej i wynosi sześć tygodni.

3. Godność członka honorowego nadaje Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu Związku. W tym samym trybie następuje pozbawienie godności członka honorowego.

§ 8

1. Członkowie Związku mają prawo:
 1. do korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Związku , a w szczególności do korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej statutem Związku i przepisami prawa.
 2. do dostępu i korzystania z informacji o działalności Związku.
2. Członkom zwyczajnym i nadzwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 9

1. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni Związku są obowiązani do:
 1. aktywnego udziału w pracach Związku,
 2. przestrzegania statutu,
 3. opłacania terminowego składek,
 4. wspierania Związku w wykonaniu zadań statutowych,
 5. udzielania organom Związku informacji niezbędnych do jego działalności,
 6. stosowania się do uchwał podejmowanych przez organy Związku.
2. Członkowie zwyczajni Związku obowiązani są do stosowania zawieranych przez Związek, Układów Zbiorowych Pracy i innych porozumień z organizacjami Związków Zawodowych.

§ 10

1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
 1. wypowiedzenia przez pracodawcę członkostwa za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia,
 2. rozwiązania Związku,
 3. wykluczenia ze Związku uchwałą 2/3 głosów oddanych na Zgromadzeniu Ogólnym przy obecności co najmniej połowy Członków Związku w razie rażącego naruszenia postanowień statutu i uchwał organów Związku,
 4. uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,
 5. upadłości lub likwidacji Członka Związku.
 6. pozbawienia godności członka honorowego.
2. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.


Rozdział 4
Organy Związku.

§ 11

Organami Związku są:
 1. Zgromadzenie Ogólne,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 12

1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Związku.

2. Każdy członek zwyczajny i nadzwyczajny Związku rozporządza na Zgromadzeniu Ogólnym jednym głosem.

3. W sprawach określonych w §9 pkt.2 prawo głosu posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni.

4. Członkowie honorowi uczestniczą w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku z głosem doradczym.

5. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

6. Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez zarząd Związku. Zawiadomienie o Zgromadzeniu Ogólnym powinno być doręczone co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zgromadzenia z podaniem daty , godziny i miejsca posiedzenia oraz porządku obrad.

7. W przypadku zmiany statutu konieczne jest podanie treści proponowanych zmian.


§ 13

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek:
 1. złożony na piśmie z podaniem przyczyny przez co najmniej 20 % członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Związku,
 2. Komisji Rewizyjnej.
2. Tryb zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego określa regulamin Zgromadzenia Ogólnego.


§ 14

1. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
 1. uchwalanie programów działania Związku,
 2. wybór i odwołanie Zarządu,
 3. wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej,
 4. określenie zasad ustalania składek i ich wysokości oraz terminów płatności ,
 5. przyjmowanie budżetu,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Dyrektora Biura Związku,
 7. udzielanie absolutorium dla Zarządu,
 8. uchwalanie i zmiana statutu,
 9. rozwiązanie Związku,
 10. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia członka,
 11. wykluczanie członka ze Związku,
 12. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innego organu.
2. Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku może być podjęta przez Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków.


§ 15

1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej , uchwały Zgromadzenia Ogólnego podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

2. Głosowanie jest jawne. Zgromadzenie może jednak zwykłą większością głosów zadecydować o tajności danego głosowania.


§ 16

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku.

2. Zarząd Związku w ilości nie mniejszej niż trzy osoby składa się z członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne.

3. Do Zarządu Związku mogą być wybierane osoby spośród członków Związku, a także spoza ich grona.

4. Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i 2 jego zastępców.

5. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. Zarząd urzęduje dopóki nie zostanie dokonany ważny wybór nowego Zarządu.

6. Wszyscy członkowie Zarządu mają obowiązek zachowania w tajemnicy wiadomości, w których posiadanie wchodzą z racji swojej działalności. Obowiązuje to także po upływie kadencji.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.


§ 17

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw bieżących Związku,
 2. zarządzanie zasobami Związku,
 3. prowadzenie negocjacji na temat układów zbiorowych pracy i innych porozumień , uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy,
 4. uchwalenie regulaminów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy, finansów i innych,
 5. reprezentowanie Związku na zewnątrz.
2. Zarząd ma prawo powołania i odwołania Dyrektora Biura Związku.


§ 18

1. Dyrektor Biura Związku kieruje pracą Biura w ramach określonych przez Zarząd i zgodnie ze statutem oraz uchwałami innych organów Związku.

2. Dyrektor Biura Związku jest uprawniony do samodzielnego nawiązywania, rozwiązywania i kształtowania treści stosunków pracy z pracownikami Biura.

3. Dyrektorem Biura Związku może być członek Zarządu.

4. Dyrektor Biura Związku , jeżeli nie jest członkiem Zarządu , ma prawo brania udziału w posiedzeniach organów Związku z głosem doradczym i z prawem zgłaszania wniosków.

5. Dyrektor Biura Związku nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.


§ 19

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres dwóch lat spośród członków Związku.

3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej mają obowiązek zachowania w tajemnicy wiadomości , w których posiadanie wchodzą z racji swojej działalności. Obowiązuje to także po upływie kadencji.

5. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.


§ 20

1. Komisja Rewizyjna wykonuje stały nadzór nad działalnością Związku we wszystkich dziedzinach jego działania a w szczególności w zakresie prawidłowości gospodarowania jego zasobami finansowymi.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.

3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdania i wnioskuje na Zgromadzeniu Ogólnym udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Związku.

4. Komisja Rewizyjna może zgłaszać do Zgromadzenia Ogólnego wniosek o odwołanie członka Zarządu.


§ 21

1. W celu pełniejszej realizacji zadań Związku mogą być tworzone na mocy uchwały Zarządu specjalistyczne grupy robocze.

2. Kierownictwo grupy obejmuje wyznaczona przez Zarząd osoba.


Rozdział 5
Majątek Związku.

§ 22

1. Majątek Związku powstaje z:
 1. składek członkowskich,
 2. spadków,
 3. darowizn,
 4. zapisów,
 5. z własnej działalności gospodarczej i dochodów z majątku organizacji.
2. Pisemne zobowiązania majątkowe Związku wymagają dla swej ważności podpisów dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i Dyrektora Biura Związku.

3. Zasady gospodarki finansowej Związku określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne.

4. Rok obrachunkowy trwa od 01.01. do 31.12. danego roku. Za datę zamknięcia pierwszego roku obrachunkowego uważa się 31.12.95 r.


§ 23

1. Związek może tworzyć fundusz ryzyka przeznaczony na pokrycie kosztów wynikających z prowadzenia przez pracodawców sporów zbiorowych pracy.

2. O wykorzystaniu środków funduszu ryzyka decyduje Zarząd większością 2/3 głosów.


Rozdział 6
Postanowienia końcowe.

§ 24

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego w sprawie likwidacji Związku musi zawierać określenie sposobu jego likwidacji oraz przeznaczenie i podział majątku Związku.



Uchwalono w dniu 8 kwietnia 1997 r.
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym
Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego


Dyrektor Biura Związku
/-/ mgr inż. Jan Małecki
V-ce Przewodniczący Zarządu
/-/ mgr Romuald Kubiczek



wykonanie Łukasz Wieczorek
wieczorek[at]ex-jugo.com
(c) ZPPH